Ажил олгогчийн анхааралд:
2017 оны тайланг цахимаар өгөхдөө дараах өөрчлөлтийг анхаарна уу.

1. УИХ-ын 2016 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдрийн хуралдаанаар Нийгмийн даатгалын тухай хуульд оруулсан өөрчлөлтийн дагуу ажил олгогчийн төлөх шимтгэлийн хувь хэмжээ нь тэтгэмжийн санд 1%, ҮОМШӨ-ний даатгалын санд 0.8%-2.8% болсон.

2. НД7А маягтад оруулах шинэ“Татвар төлөгчийн бүртгэлийн дугаар”-ыг дараах байдлаар оруулна.
А. Салбартай байгууллагын хувьд татварын газраас өгөгдсөн 10 оронтой “Татвар төлөгчийн дугаар”-ыг оруулах
Б. Салбаргүй байгууллагын хувьд регистрийн дугаарыг нь дахин оруулах
Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар © 2017 copyright