Ажил олгогчийн анхааралд:
Нийгмийн Даатгалын Ерөнхий Газрын даргын 2018 оны А/49 тоот тушаалаар "Нийгмийн даатгалын сангаас олгох үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн тухай" хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.1, "Нийгмийн даатгалын сангаас олгох ажилгүйдлийн тэтгэмжийн тухай" хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1 дэх хэсэгт заасан болзлыг хангасан ажил олгогчдод шимтгэлийн хөнгөлөлт үзүүлэхээр болов.
Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар © 2017 copyright