www.ndaatgal.mn | Та манай 410513 дахь зочин
 

ТА БҮХЭНД ТЭТГЭВРИЙН ДААТГАЛЫН ШИМТГЭЛИЙН НЭРИЙН ДАНСНЫ ҮЛДЭГДЛЭЭ ТООЦОХ БОЛОМЖИЙГ ОЛГОЖ БАЙНА.

        Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн нэрийн данс нь тэтгэврийн даатгалын санд төлсөн шимтгэлийн хийсвэр тооцоолол бөгөөд 1960 он ба түүнээс хойш төрсөн даатгуулагчдад нээгдэнэ. Хэрэв 1960 он ба түүнээс хойш төрсөн даатгуулагч 2000 оноос хойш ямар нэг байдлаар тэтгэврийн даатгалын санд шимтгэл төлсөн бол танд тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн нэрийн данс автоматаар нээгдэж байгаа ба 2000 оноос өмнө ажиллаж байсан тохиолдолд гарааны үлдэгдэлтэй байх ёстой. Гарааны үлдэгдэл нь даатгуулагчийн 1999 оныг дуустал ажилласан хугацаа, 1995-1999 онд тэтгэврийн даатгалын санд төлсөн шимтгэлийн дүнд үндэслэн тооцогддог.

        Харин 2000 он ба түүнээс хойш тэтгэврийн даатгалын санд төлсөн шимтгэлийн орлого, оны эхний үлдэгдэл, тухайн жилийн орлого ба оны эхний үлдэгдэлд тооцсон хүүгийн нийлбэрээр тухайн жилийн эцсийн үлдэгдэл тооцогдоно. Энэ байдлаар 2017 онд тэтгэврийн даатгалын санд шимтгэл төлсөн даатгуулагчдын 2017 оны жилийн эцсийн байдлаарх тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн нэрийн дансны мэдээлэх хуудасаа та харъяалах нийгмийн даатгалын хэлтэстээ хандан мэдээлэх хуудсаа аваарай. Даатгуулагч хүлээн авсан мэдээлэх хуудаст байгаа гарааны үлдэгдэл, он тус бүрийн үлдэгдлийн мэдээллийн үнэн зөв байдалд хяналт тавих боломж олгох үүднээс уг вэб сайтыг ажиллуулж байна. Иймд та холбогдох цэсээр орж өөрийн нийгмийн даатгалын дэвтэрт байгаа он тус бүрийн цалин хөлс, түүнтэй адилтгах орлогын мэдээллийг оруулан гарааны болон оны эцсийн үлдэгдлээ тооцож үзэх боломжтой. Тооцоололд ашиглагдсан индекс, хүү, цалин хөлс, түүнтэй адилтгах орлогын дээд хэмжээний мэдээлэлтэй холбоотой хууль, эрх зүйн актыг “Лавлах” цэсээс, мэдээллээ оруулах болон тооцооллын аргачлалыг “Тусламж” цэсээс тус тус хараарай.

        Мөн мэдээлэх хуудас хүлээн аваагүй даатгуулагч өөрийн хөдөлмөрийн болон нийгмийн даатгалын дэвтэрт байгаа мэдээллийг оруулж тэтгэврийн даатгалын санд төлсөн шимтгэлээ тооцох боломжтой.

        Мэдээлэх хуудас нь таны тооцоолсон үлдэгдлээс ямар нэг байдлаар зөрүүтэй байвал харъяа Нийгмийн даатгалын хэлтэс /тасаг, алба/-т хандаарай.